Experts Think Tank Directory

*In no particular order

Zhang Jiajing

Doctor

Qin Hong

Director

Xiong Chengyu

Academician

Yao Wang

Chairman

Peng Kaiping

Dean

Yang Dongping

Director

Zeng Jinsong

Doctor

Li Xv

Dean