Directors, Supervisors and Senior Management
Members of Vantone Neo Development Group

Board of Directors

Chairman: Wang Yihui
Vice Chairman: Zhang Jiajing
Directors: Wu Danmao, Sun Hua, Yang Dongping, Xian Yi
Independent Directors: Xiong Chengyu, Zhang Jianping

Members of special committees under the board of directors

Strategy Committee

Director: Wang Yihui
Deputy Director: Zhang Jiajing
Members:Wu Danmao, Xiong Chengyu, Yang Dongping, Zhang Jianping

Nominating Committee
Members: Wang Yihui, Xiong Chengyu

Remuneration and Appraisal Committee
Director: Xiong Chengyu
Members: Zhang Jiajing, Zhang Jianping

Audit and Risk Management Committee
Director: Zhang Jianping
Members: Sun Hua, Wu Danmao,  Xiong Chengyu

Supervisory Board Members

Chairman of the Board of Supervisors: Zhao Yi
Supervisors: Chu Dan, Xue Jianglian

Senior Management

CEO (President) : Zhang Jiajing
Executive Vice President and Secretary of the Board: Peter Wu
Chief Operating Officer: Gao Jinyi
Chief Financial Officer (Finance Director) : Shi Ying
Chief Creative Officer: Du Xinyue
Executive Vice President: Wang Xinge
Executive Vice President: Li Yang
Chief Customer Officer: Bai Mu